Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

logotypy prow ogolne

 


 

Tytuł operacji: „Ekomuzeum Doliny Noteci – przyroda, historia i kultura regionu Krajny i Pałuk oraz dorobek jego mieszkańców w inicjatywach lokalnych organizacji”

 

Cel operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR oraz podniesienie wiedzy młodego pokolenia mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie ochrony środowiska poprzez realizację oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych – wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe bądź historyczne obszaru LSR – w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.

Opis operacji: W ramach operacji zaplanowano do realizacji 9 projektów objętych grantami, których działania skierowane zostały do mieszkańców powiatu nakielskiego. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się: Obóz wodniacki, "Święto Smaku i Tradycji w Górkach Zagajnych”, „Weekend Seniora z Kulturą”, zawody wędkarskie, potyczki Nordic Walking, spływ kajakowy, „Siła muzyki i tańca”, zakup instrumentów muzycznych, nagłośnienia i butów ludowych, a także wystawa zewnętrzna o Klemensie Biniakowskim, warsztaty filmowania, dwudniowe zajęcia nt. ochrony środowiska oraz warsztaty taneczne, muzyczne i rękodzielnicze. Ich realizatorami są lokalne organizacje pozarządowe.

Dziewięć projektów wybranych do dofinansowania to oddolne inicjatywy odpowiadające potrzebom rekreacyjno-kulturalnym lokalnej społeczności oraz wpływające na zwiększenie świadomości historycznej i tożsamości mieszkańców dwóch regionów etnograficznych – Krajny i Pałuk. Ich odbiorcami w głównej mierze są osoby z grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby starsze (powyżej 55 r.ż.).

 

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.

- liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i/lub zmian klimatu zrealizowanych w ramach LSR – 1 szt.

- liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1szt.

- liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych zrealizowanych ze środków LSR nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji – 4 szt.

- liczba przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 3 szt.

W rezultacie odbiorcami zaplanowanych działań z zakresu edukacji, integracji i animacji kulturalno-rekreacyjnej będzie 725 mieszkańców powiatu nakielskiego.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 123 196,00 zł

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.