Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 1/2019/G

logotypy prow ogolne 

Nakło nad Notecią, 17.06.2020 r.

 

Tytuł operacji: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk promuje obszar LSR, wzmacnia lokalny kapitał społeczny oraz przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa”

Cel operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, wzmocnienie kapitału społeczności lokalnej oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez realizację oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych – wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe bądź historyczne regionu Krajny, Pałuk, Doliny Noteci – w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji 15 projektów objętych grantami, których działania skierowane zostały do mieszkańców powiatu nakielskiego. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się: dwudniowe zajęcia nt. ochrony środowiska dla dzieci i dorosłych, warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze, zajęcia z zakresu robotyki i fotografii, rekreacyjne warsztaty na wodzie, a także zakup umundurowania dla grupy rekonstrukcyjnej, wydanie przewodników, albumów oraz publikacji nt. regionu oraz organizacja 5 biesiad na ludową nutę. Ich realizatorami są lokalne organizacje pozarządowe.

Piętnaście projektów wybranych do dofinansowania to oddolne inicjatywy odpowiadające potrzebom edukacyjnym i rekreacyjno-kulturalnym lokalnej społeczności, a także wpływające na zwiększenie świadomości ekologicznej, przyrodniczej i historycznej jej członków oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców dwóch regionów etnograficznych – Krajny i Pałuk. Ich odbiorcami w głównej mierze są osoby z grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby starsze (powyżej 55 r.ż.).

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.

  • liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i/lub zmian klimatu zrealizowanych w ramach LSR – 2 szt.
  • liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1szt.
  • liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych zrealizowanych ze środków LSR nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji – 5 szt.
  • liczba przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 4 szt.
  • liczba wydawnictw informacyjno-promocyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 3 szt.

W sumie w zaplanowanych działaniach z zakresu edukacji, integracji i animacji kulturalno-rekreacyjnej udział weźmie 410 mieszkańców powiatu nakielskiego. Odbiorcami wydanych w ramach projektu publikacji będzie zaś 3 tys. członków lokalnej społeczności.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 171 810,00 zł

 

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 1/2017/G

logotypy prow ogolne

 


 

Tytuł operacji: „Ekomuzeum Doliny Noteci – przyroda, historia i kultura regionu Krajny i Pałuk oraz dorobek jego mieszkańców w inicjatywach lokalnych organizacji”

 

Cel operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR oraz podniesienie wiedzy młodego pokolenia mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie ochrony środowiska poprzez realizację oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych – wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe bądź historyczne obszaru LSR – w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.

Opis operacji: W ramach operacji zaplanowano do realizacji 9 projektów objętych grantami, których działania skierowane zostały do mieszkańców powiatu nakielskiego. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się: Obóz wodniacki, "Święto Smaku i Tradycji w Górkach Zagajnych”, „Weekend Seniora z Kulturą”, zawody wędkarskie, potyczki Nordic Walking, spływ kajakowy, „Siła muzyki i tańca”, zakup instrumentów muzycznych, nagłośnienia i butów ludowych, a także wystawa zewnętrzna o Klemensie Biniakowskim, warsztaty filmowania, dwudniowe zajęcia nt. ochrony środowiska oraz warsztaty taneczne, muzyczne i rękodzielnicze. Ich realizatorami są lokalne organizacje pozarządowe.

Dziewięć projektów wybranych do dofinansowania to oddolne inicjatywy odpowiadające potrzebom rekreacyjno-kulturalnym lokalnej społeczności oraz wpływające na zwiększenie świadomości historycznej i tożsamości mieszkańców dwóch regionów etnograficznych – Krajny i Pałuk. Ich odbiorcami w głównej mierze są osoby z grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby starsze (powyżej 55 r.ż.).

 

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.

- liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i/lub zmian klimatu zrealizowanych w ramach LSR – 1 szt.

- liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1szt.

- liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych zrealizowanych ze środków LSR nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji – 4 szt.

- liczba przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 3 szt.

W rezultacie odbiorcami zaplanowanych działań z zakresu edukacji, integracji i animacji kulturalno-rekreacyjnej będzie 725 mieszkańców powiatu nakielskiego.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 123 196,00 zł

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.