Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Tytuł projektu: Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

Cel projektu: „Poprawa aktywności społecznej 500 mieszkańców (278 K i 222 M) powiatu nakielskiego tj. obszaru objętego LSR”

Termin realizacji: 01.01.2018-30.06.2023;

Kwota całkowita projektu: 3 661 176,51 zł (w tym wkład EFS 3 112 000,00 zł)

 

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu będzie odpowiedzią na zdiagnozowane problemy obszaru tj. długotrwale utrzymującego się poziomu bezrobocia, wysokiego odsetka korzystających z pomocy społecznej, ubóstwa oraz niskiej aktywności społecznej mieszkańców.

LGD planuje aktywizowanie i wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wsparcie finansowe niewielkich projektów objętych grantem (POG), które realizować będą praktycznie wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Szczególnie pożądane będą POG realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

 

LGD przeprowadzi nabory i udzieli grantów na działania zgodne z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 11, co ujęto w dwa zadania merytoryczne:

1) Wybór POG - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (projekt typu 1e),

2) Wybór POG - działania w zakresie aktywizacji społecznej: aktywna integracja, organizowanie społeczności lokalnej, kluby młodzieżowe oraz animacja społeczna (projekty typu 1c, 1f, 2c)

 

LGD planuje: 10 naborów, wsparcie minimum 48 POG. Maksymalna wysokość grantu w ramach PG to 50 000 zł (w przypadku POG zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej) lub 150 000 zł (w przypadku POG zakładającego efektywność zatrudnieniową).

Działaniami PG objętych zostanie 450 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 50 osób z ich otoczenia.

 

Realizacja POG przyczyni się do osiągnięcia wskaźników istotnych dla RPO WK-P:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  •     * objętych wsparciem w programie – 450 osób;
  •     * pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób;
  •     * poszukujących pracy po opuszczeniu program – 33 osoby;
  •     * u których wzrosła aktywność społeczna – 253 osób

 

Nabór POG LGD prowadzić będzie w oparciu o zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą procedurę.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.