Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

W związku z ogłoszonym 4. czerwca 2019 r. konkursem nr 3/2019/EFS Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia na aktywizację społeczną mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów, które odbędzie się 1. lipca 2019 r. na Przystani Powiat Nakielski.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na spotkanie tematyczne dotyczące rozwijania turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego na obszarze regionu w ramach działań Ekomuzeum Doliny NoteciSpotkanie odbędzie się 15.06.2019 r. (sobota) podczas rejsu statkiem „Władysław Łokietek”. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 28.05.2019 r.

W piątek, 17.05.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało spotkanie robocze dla przedstawicieli organizacji i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego, podczas którego omówione zostały najistotniejsze problemy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do odwiedzenia punktu informacyjno-promocyjnego LGD podczas IX Targów Pracy, które odbywają się 23. maja 2019 r. w Nakle nad Notecią. W punkcie będzie można uzyskać informacje nt. unijnych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także bieżących działań Partnerstwa wspierających włączenie społeczne oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza instytucje i organizacje działające na rzecz osób z grup defaworyzowanych, tj. m.in. osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, rodzin korzystających z pomocy społecznej, nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych, w tym seniorów 65+ do uczestnictwa 17. maja br. w „Śniadaniu z Partnerstwem”. Początek o godz. 09.00.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na wsparcie inwestycji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (konkurs nr 3/2019) oraz infrastruktury kulturalnej (konkurs nr 4/2019), Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych Wnioskodawców w dn. 17.05.2019 r. na szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Nakło nad Notecią, 26.04.2019 r.

 

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, a także pozyskania nowych informacji pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu to zalety Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego organizowanego rokrocznie przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Tematyka tegorocznego Forum oscylowała wokół zabezpieczenia firmy oraz zachowania jej płynności finansowej. Wiele uwagi poświęcone zostało także dotacjom unijnym m.in. ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, które mają ułatwiać rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększać jego konkurencyjność. Relacja z Forum na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W miniony czwartek zakończył się cykl gminnych spotkań z seniorami, w trakcie których Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informowało starszych mieszkańców powiatu nakielskiego o możliwościach finansowego wsparcia projektów, których grupą docelową mogą być osoby powyżej 55 roku życia bądź powyżej 65 roku życia. Ostatnie spotkanie odbyło się w Mroczy, a jego gościem specjalnym był lekarz geriatra. Szczegóły: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 26.04.2019 r.

Dwa spotkania informacyjne dla grup defaworyzowanych z powiatu nakielskiego wzbogacone zostały o wykład dietetyka nt. zasad zdrowego żywienia i potrzeb żywieniowych organizmu w dojrzałym wieku. Niektóre kwestie, takie jak: cukier czy ruch, wywoływały żywiołowe dyskusje wśród uczestników spotkań w Kołaczkowie (gm. Szubin) i w Ślesinie (gm. Nakło nad Notecią). Istotnym elementem obu spotkań była także prezentacja głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2014-2020, w tym możliwości wsparcia działań realizowanych na rzecz seniorów oferowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Nakło nad Notecią, 18.04.2019 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów z obszaru gminy Mrocza na spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw skierowanych do osób starszych w ramach środków Lokalnej Grupy Działania. Podczas spotkania przeprowadzony zostanie także wykład lekarza geriatry nt. chorób oraz profilaktyki zdrowotnej wieku senioralnego. Spotkanie odbędzie się 25. kwietnia 2019 r. w Mroczy. Szczegóły: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 15.04.2019 r.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.