Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

logotypy unijne

Nakło nad Notecią, 21.02.2020 r.

”Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy” to cel, który przyświeca Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przy udzielaniu dofinansowań z funduszy unijnych. Od 2016 r. Partnerstwo, jako lokalna grupa działania, wdraża bowiem Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR). Strategia ta współfinansowana jest m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020). Przyczyniać się winna zatem również do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

Szczególną rolę w osiągnięciu tych założeń Partnerstwo przypisało lokalnym organizacjom pozarządowym, które mogą otrzymać dofinansowanie właśnie ze środków RPO W-KP 2014-2020 na realizację działań ukierunkowanych na animację i integrację mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” NGO’sy z powiatu nakielskiego mogą realizować inicjatywy wspierające m.in. osoby uzależnione, rodziny korzystające z pomocy społecznej, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością oraz potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. osoby starsze. Przykładowe formy wsparcia to: zajęcia dot. rozwoju pasji i zainteresowań (taniec, teatr, rękodzieło, inne), wyjazdy integracyjne (np. do kina czy teatru), wydarzenia integrujące z lokalną społecznością (pikniki, festyny, etc.), wsparcie psychologiczne lub pedagogiczne, zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zajęcia prozdrowotne (np. gimnastyka, basen, joga, pilates, nordic walking, inne), prowadzenie klubu młodzieżowego (pomoc w nauce, zajęcia dodatkowe, aktywne formy spędzania wolnego czasu, etc.).

Minimalna liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 9 osób.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 50 000,00 zł.
Wkład własny finansowy: 5%.
Forma finansowania: zaliczka 95%.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia ze środków LSR oraz współpracą z LGD zachęcamy do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:
- osobiście w biurze LGD przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
- pod numerami telefonów: 607 822 019 lub 52 524 64 34.

Kolejne nabory wniosków już na przełomie marca i kwietnia 2020 r.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.