Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 


Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zwracamy się z prosbą o Państwa opinie dotyczące proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie i rozwój  działalności gospodarczej oraz projektów w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej.


Zapraszamy mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w kryteriach wyboru w odniesieniu do planowanych w LSR projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia Aktywni dla siebie i regionu (finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020).

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

zapraszamy Was do udziału w spotkaniach konsultacyjnych (14.06.2017 r.) dotyczących zmian w LSR oraz w dokumentach towarzyszących, tj. procedurach oraz kryteriach wyboru w odniesieniu do projektów grantowych w ramach przedsięwzięć: Aktywni dla siebie i regionu oraz Aktywna integracja w Dolinie Noteci.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian do załącznika nr 5 "Plan Komunikacji" Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR). Na uwagi czekamy do 18.04.br.

 

 

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zapraszamy Was do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023(LSR) i dokumentach towarzyszących,

 

 

 

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian do dokumentów towarzyszącychLSR, które wynikają z konieczności doprecyzowania definicji i zapisów szczegółowych stosowanych w dokumentach, jak również z konieczności dostosowania ich do zmieniających się dokumentów wyższego rzędu.

Od 12.10.br. do 17.10.br. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zbierało uwagi do zmian wprowadzonych w dokumencie „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”.

 

Decyzje Zarządu LGD podjęte w odniesieniu do uwag zgłoszonych w trakcie procesu e-konsultacji zawiera Rejestr Uwag.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

Zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian proponowanych do Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, która podlegała modyfikacjiw związku z aktualizacją Wytycznej MRiRW.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.