Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Grantobiorców w ramach przedsięwzięcia III LSR „Aktywna integracja w Dolinie Noteci”, które umożliwią LGD ogłoszenie konkursów na dofinansowanie działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej członków lokalnej społeczności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zapraszamy Was do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz lokalnych kryteriów wyboru dla podmiotów innych niż LGD

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o udział w Gminnych Spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zaopiniowania zmian proponowanych do dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (Przedsięwzięcie LSR:  Aktywna Integracja w Dolinie Noteci), które wynikają z dostosowania zapisów LSR do SzOOP KK-P 2014-2020 z dnia 3 lipca 2018 r. tj.  zwiększenie poziomu współfinansowania projektów objętych grantami w ze środków EFS z 85% do 95%.

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o udział w Gminnych Spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zaopiniowania zmian proponowanych do dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz realizacji projektu współpracy międzynarodowej.

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian proponowanych do dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

 

Drodzy Mieszkańcy Regionu,

zapraszamy Was do udziału w konsultacjach Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców, wg których Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” będzie oceniała wnioski o powierzenie grantów w kolejnych konkursach.

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w procedurach oraz kryteriach wyboru w odniesieniu do planowanych w ramach LSR projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w Dolinie Noteci (finansowanie w ramach oś 11 RPO WK-P na lata 2014-2020). Spotkania odbędą się w dniu 14.03.2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru w odniesieniu do przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mogą być finansowane ze środków LSR.

Drodzy Mieszkańcy Regionu,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian wprowadzonych do „Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”, w oparciu o którą Rada LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków PROW oraz RPO WK-P. Na uwagi czekamy do 22. stycznia.

Termin konsultacji został przedłużony do piątku, 17.11.2017 r., zapraszamy do biura LGD przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00. Ponadto zostaje wyznaczony także dodatkowy termin konsultacji w piątek, 17.11.2017 r. w godzinach od 16.00-17.00.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.