Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 25.05.2021 r.


Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
odbytego w dniu 18.05.2021 r. w Nakle nad Notecią

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021/EFS na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne), Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podjęła w dn. 18.05.2021 r. decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2021/EFS,
2. Lista projektów wybranych (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) w ramach konkursu nr 1/2021/EFS,
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły (konkurs 1/2021/EFS),
4. Wzór odwołania od decyzji Rady LGD.

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI RADY LGD

Grantobiorca ma prawo wniesienia odwołania do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady LGD podjętą na posiedzeniu dot. wyboru i oceny Grantobiorców, zgodnie z poniższym pouczeniem:

1. Grantobiorca w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma informującego o wyniku wyboru może wnieść, za pośrednictwem biura LGD, Odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:
a. negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b. nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, albo,
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.
2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD (przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią) w godzinach jego pracy.
3. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD wraz z Listą projektów wybranych.
4. Odwołanie winno zawierać:
a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenie Grantobiorcy;
c. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
d. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska;
e. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy).
5. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data wpływu odwołania do Biura LGD.
6. W przypadku wniesienia odwołania niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa Grantobiorcę jednokrotnie do niezwłocznego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
7. Uzupełnienie przez Grantobiorcę odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:
a. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenia Grantobiorcy;
c. numeru wniosku o powierzenie grantu;
d. podpisu Grantobiorcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.
8. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
a. nie zostało złożone na właściwym formularzu,
b. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),
c. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni kalendarzowych,
d. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
e. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił przyjętego stanowiska,
f. została wyczerpana kwota przewidziana w Umowie o dofinansowanie projektu grantowego na realizację danego typu projektów objętych grantami ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powyższe postępowanie wynika z zapisów dokumentu „Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli, stosowana przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Projektów Grantowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.