Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego  

 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów składanych w ramach ww. naborów aktualne stawki stypendiów stażowych.

Zgodnie z nowelizacją Wytycznych: W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Jako podstawę wyliczenia należy zastosować minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku 2021, które wynosi 2 800,00 zł brutto (2 061,67 zł netto). Miesięczna stawka stypendium na uczestnika to zatem 1 649,34 zł.

 

Niezmiennie stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Koszty składek są kosztami kwalifikowanymi.

Jednocześnie IZ RPO WK-P informuje, że zmianie ulegała również wysokość stawek stypendiów szkoleniowych w związku z podwyższeniem  dnia 1 września 2020 r. wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych (Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19). Maksymalna wartość miesięczna stypendium szkoleniowego to 1 440 zł. Nadal dodatkowo kwalifikowane są koszty składek na ubezpieczenie społeczne.


DO POBRANIA

Zał nr 13 - Standard oraz ceny rynkowe 11.1

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.