Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca

Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)celem spełnienia wymogów prawnych.
 2. Obowiązek podania danych wynika z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 782400933

Zasady udzielania oraz sposób pomiaru oraz metody oceny jakości i efektywności doradztwa świadczonego w Biurze LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (procedura wewnętrzna)

 

 • A. Zasady ogólne świadczenia doradztwa:
  1. Niniejsze procedury określają sposób oceny jakości doradztwa świadczonego w Biurze LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, w tym przede wszystkim określają sposoby pomiaru jakości udzielanego doradztwa oraz opisują metody oceny efektywności świadczonego doradztwa.
 • 2. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Działania w godzinach jego pracy oraz w szczególnych przypadkach poza biurem.
 • 3. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie.
 • 4. Usługi doradcze co do zasady, świadczą pracownicy Biura LGD na stanowiskach:
  - główny specjalista ds. przedsiębiorczości i projektów infrastrukturalnych,
  - główny specjalista ds. projektów grantowych,
  - specjalista ds. animacji i współpracy,
  zgodnie z zakresem obowiązków określonym w Regulaminie Biura Stowarzyszenia na danym stanowisku pracy. W szczególnych przypadkach (doradztwo specjalistyczne) Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zleceniu tych usług również ekspertom zewnętrznym.
 • 5. Doradztwo prowadzone przez pracowników biura LGD obejmuje 2 kategorie usług:
 • I. Usługi informacyjne – o charakterze ogólnym, obejmujące udzielanie informacji nt.
  - ogólnych założeń LSR – kreowanie pomysłów na projekty w ramach LSR,
  - doboru właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia innego niż LSR (dot. beneficjentów nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach LSR),
  - z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.
  - innych aspektów funkcjonowania podmiotów, nie związanych bezpośrednio z wdrażaniem LSR.

 

 • II. Usługi konsultacyjne – obejmujące obsługę wnioskodawców i beneficjentów naborów ogłaszanych w ramach LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Do usług konsultacyjnych zalicza się:
  a) usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie LSR);
  b) konsultację i weryfikację uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy;
  c) usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o płatność;
  d) konsultację i weryfikację uzupełnień do wniosku o płatność.

 • 6. Doradztwo prowadzone przez pracowników Biura LGD ma charakter indywidualny, jednakże może mieć także charakter grupowy (spotkania informacyjno-konsultacyjne).

 • 7. Doradztwo może być świadczone poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny, a także mailowo.

 • 8. Doradca po wykonanej usłudze doradczej wypełnia Formularz wykonania usługi doradczej, a następnie wprowadza najistotniejsze dane do ewidencji usług doradczych. Na formularzu wykonania usługi doradczej doradca umieszcza numer pozycji z ewidencji usług doradczych. Wzór formularza wykonania usługi doradczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 • 9. Ewidencja usług doradczych prowadzona jest wspólnie dla wszystkich pracowników Biura LGD w postaci elektronicznej w pliku umieszczonym „w chmurze”, do którego dostęp mają doradcy. Wzór ewidencji usług doradczych określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

B. Sposób pomiaru jakości udzielonego doradztwa:
1. Osoba korzystająca z doradztwa w Biurze LGD wypełnia anonimowo ankietę oceniającą jakość doradztwa świadczonego przez LGD, a po wypełnieniu umieszcza ją w przygotowanej w tym celu skrzynki (urny). Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do niniejszej procedury.


2. W przypadku osób korzystających z doradztwa telefonicznego bądź mailowego, osoby te zostaną poproszone o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej umieszczonej pod wskazanym adresem internetowym (wywiad typu CAWI). Formularz ankietowy do wywiadu typu CAWI oparty jest na wzorze ankiety oceniającą jakość doradztwa świadczonego przez LGD (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).

 

C. Opis metody oceny jakości i efektywności świadczonego doradztwa:
1. Ocena efektywności doradztwa dotyczy przede wszystkim usług o charakterze konsultacyjnym, tj. dotyczących bezpośrednio wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i obsługi potencjalnych wnioskodawców.


2. Przez efektywność doradztwa rozumiemy stosunek liczby udzielonych porad w stosunku do liczby spraw zakończonych pozytywnie tj.:
a) w przypadku wniosków o przyznanie pomocy – liczby porad z zakresu II.1 oraz II.2 do liczby operacji wybranych i podpisanych umów mając na uwadze jedynie Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszone przez LGD konkursy. Badanie efektywności ww. zakresie następuje:
- w odniesieniu do wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD – po zakończeniu weryfikacji wniosków z danego naboru przez Samorząd Województwa, a tym samym po podpisaniu wszystkich umów w ramach danego naboru LGD;
- w odniesieniu do grantobiorców – po zakończeniu weryfikacji grantów z danego naboru przez LGD, a tym samym po podpisaniu wszystkich umów w ramach danego naboru LGD;
b) w przypadku doradztwa z zakresu rozliczania projektów liczby porad z zakresu II.3 oraz II.4 do liczby zleceń płatności / dokonanych refundacji.
Min. efektywność świadczonego doradztwa zakłada się na poziomie min. 60%.


3. Przynajmniej raz do roku Zarząd Stowarzyszenia dokonuje oceny jakości i efektywności świadczonego doradztwa m.in. na podstawie analizy ankiet oraz wyników badania CAWI a także na podstawie danych wynikających z ewidencji usług doradczych, listy operacji wybranych oraz raportów z systemu OFSA (lub podobnych).


4. Po dokonaniu oceny Zarząd Stowarzyszenia omawia zespołowo oraz indywidualnie z poszczególnymi pracownikami wyniki tej oceny.


5. W przypadku uwag do jakości i/lub efektywności świadczonego doradztwa (w tym osiągnięcie efektywność poniżej 60%) Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję m.in. o skierowaniu pracownika na dodatkowe szkolenia lub inne formy uzupełnienia wiedzy czy umiejętności mające na celu podniesienie jakości lub efektywności świadczonego doradztwa lub też w stosownych przypadkach wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje wynikające z Regulaminu pracy Biura LGD i umów o pracę.

 

Nakło nad Notecią, 28.12.2016 r.

Członkowie Stowarzyszenia

 

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko
Członka Stowarzyszenia

Imię i nazwisko osoby reprezentującej członka

SEKTOR GOSPODARCZY

1

Adam Grewling PPUH „Grewling”

Adam Grewling

2

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią

Wojciech Gawlak

3

Dorjan – Dorota i Jan Siejna

Jan Siejna

4

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nakle nad Notecią

Dariusz Gołąbek

5

Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE

Iwona Wencka-Stramowska

6

Medard Jakś 4M INVEST

Medard Jakś

7

Terapie Zmian Małgorzata Papała

Małgorzata Papała

8

EKO MŁYN

Kazimierz Jachymski

9

Wszystko Jasne Piotr Wilak

Piotr Wilak

10

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Brygida Prus

Brygida Prus

11

Maria Horodecka

Maria Horodecka

12

P.H. „RARYTAS” Iwona Pater i Mirosław Pater sp.j.

Iwona Pater

13

P.P.H.U. „HEN-BUS” Henryk Romanek

Henryk Romanek

14

Tomasz Białkowski

Tomasz Białkowski

15

Wojciech Elszyn (ALFABIZNES)

Wojciech Elszyn

16

Zajazd WiK s.c.

Wiesława Czajkowska, Anna Jarosz

Wiesława Czajkowska

17

Leppert Przemysław

Przemysław Leppert

SEKTOR PUBLICZNY

18

Gmina Kcynia

Marek Szaruga

19

Gmina Mrocza

Waldemar Chudzik

20

Gmina Nakło nad Notecią

Piotr Kalamon

21

Gmina Sadki

Emilia Białka - Hibner

22

Gmina Szubin

Wioletta Borys-Stachowiak

23

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

Michał Raczyński

24

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Marta Bettin

25

Muzeum Ziemi Krajeńskiej

Tomasz Pasieka

26

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Kamila Czechowska

27

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią

Michał Dubkowski

28

Powiat Nakielski

Tadeusz Sobol

29

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach

Iwona Biniak

SEKTOR SPOŁECZNY

30

Fundacja „Civitas”

Sławomir Kraiński

31

Fundacja „W Kuźni”

Marcin Kamiński

32

Klub Turystyki „Noteć”

Tadeusz Kunikowski

33

Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Ewa Pierucka

34

Koło Gospodyń Wiejskich Sadki – „bis”

Małgorzata Posieczek

35

Stowarzyszenie „Nasz Zamość”

Robert Rynarzewski

36

Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” Kołaczkowo

Anna Kijowska

37

Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa”

Maria Łyszczarz

38

Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej „OIKOS”

Jarosław Ciepłuch

39

Koło Gospodyń Wiejskich we Wielu

Anna Tyma

40

Stowarzyszenie Krajna

Klaudia Gajewska

41

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza

Aleksandra Agata Minda

42

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic „Prawdzic”

Łukasz Adrian Piotrowski

43

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”

Marietta Błaszkiewicz

44

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary

Izabela Stefańska-Król

45

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstowie

Barbara Mizdalska

46

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „PUELLA”

Aleksandra Nowaczyk

47

Koło Gospodyń Wiejskich "Sami Swoi"

Barbara Sądel

48

Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki

Justyna Leppert - Garczewska

49

Stowarzyszenie Nakielskie „Nakielsis Deo”

Magdalena Gapińska

50

Koło Gospodyń Wiejskich w Ślesinie

Sylwia Fac

MIESZKAŃCY

51

Barbara Jasińska

Barbara Jasińska

52

Barbara Strzelewicz

Barbara Strzelewicz

53

Beata Zglenicka

Beata Zglenicka

54

Iwona Pyra

Iwona Pyra

55

Jacek Maćkowski

Jacek Maćkowski

56

Kamila Radzka-Januszewska

Kamila Radzka-Januszewska

57

Mariusz Buczkowski

Mariusz Buczkowski

58

Janina Lustig

Janina Lustig

59

Renata Bolka

Renata Bolka

60

Ryszard Kamiński

Ryszard Kamiński

61

Tomasz Bzdawka

Tomasz Bzdawka

62

Wojciech Bethke

Wojciech Bethke

63

Ludwika Mrówczyńska

Ludwika Mrówczyńska

64

Ewa Haberska

Ewa Haberska

65

Henryka Tracz

Henryka Tracz

Skład Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wybranej na kadencję 2020-2024 podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 04.03.2020 r. ze zmianami

SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Adam Grewling
 2. Wojciech Gawlak
 3. Klaudia Gajewska
 4. Iwona Wencka-Stramowska
 5. Piotr Wilak
 6. Aleksandra Minda
 7. Barbara Mizdalska
 8. Małgorzata Posieczek

SEKTOR PUBLICZNY (w tym MIESZKAŃCY)

 1. Piotr Kalamon
 2. Tadeusz Sobol
 3. Waldemar Chudzik
 4. Wioletta Borys-Stachowiak

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

"PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK

 

Kamila Radzka-Januszewska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 

Barbara Jasińska - Wiceprezes Zarządu
Henryka Tracz - Sekretarz Zarządu
Medard Jakś - Członek Zarządu
Tomasz Białkowski - Członek Zarządu

 

                    


BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK"

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" mieści się w Nakle nad Notecią przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, na pierwszym piętrze odrestaurowanego spichrza, datowanego wg księgi gruntowej na rok 1855, stanowiącego własność Państwa Doroty i Jana Siejna.

 

Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 - 16:00 poniedziałek, środa, czwartek

8:00 - 17:00 wtorek

8:00 - 15:00 piątek

  

Kadrę Biura LGD stanowi obecnie pięciu pracowników:

Dyrektor Biura LGD - Dorota Stanek

Główny specjalista ds. projektów grantowych - Monika Żydek

Specjalista ds. projektów, animacji i współpracy - Joanna Bałdyga

Specjalista ds. projektów - Agnieszka Rybacka
 

Główny księgowy LGD - Tomasz Kokoszewski

tel/fax. (52) 524 64 34
kom. 607 822 024 - Dyrektor Biura LGD

         607 822 019 - Główni specjaliści
         577 753 019 - Specjalista ds. animacji i współpracy

e-mail :


Inspektor Danych Osobowy - Tomasz Kubisz

kontakt: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 782400933

     STATUT STOWARZYSZENIA

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

(tekst jednolity z dnia 13 listopada 2015 r.)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  § 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

3. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.

4. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. (Dz.U. z 2015 r. poz. 378)

5. Stowarzyszenie jest partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz  mieszkańców. 

6. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 3

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nakło nad Notecią

2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, loga i legitymacji zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia oraz właściwymi przepisami. 

 

 

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin powiatu nakielskiego tj. gminy Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki i Szubin. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może podejmować działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

 

Celami  i zadaniami Stowarzyszenia są: 

 

1) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność;

2) aktywizacja lokalnych społeczności w szczególności przez działania animacyjne na rzecz rodzin, solidarności międzypokoleniowej, dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych

4) zmniejszanie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD;

5) poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców, 

6) tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także tworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm i rozwoju firm istniejących, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; 

7) wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości, wspomagających przedsiębiorstwa z branży nierolniczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

8) kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich, w szczególności poprzez działania animacyjne na rzecz spółdzielczości socjalnej w tym budowanie lokalnych partnerstw wspierających zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych; 

9) promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

10) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości;

11) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, 

12) wspieranie działań służących rozwojowi małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych; 

13) działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez tworzenie alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich;

14) promocja obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk

15) mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze Partnerstwa dla Krajny i Pałuk

16) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze Partnerstwa dla Krajny i Pałuk

17) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR  oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie oraz upowszechnianie idei samorządowej;

18) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk                        

19) pozyskiwanie partnerów - źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;

20) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

21) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, mających na celu: 

1. rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 

2. poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa mieszkańców, 

3. edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, 

4. aktywizację społeczną, gospodarczą i zawodową, 

5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,

6. propagowanie zdrowego trybu życia 

7. zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk;

22) pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

23) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze Partnerstwa dla Krajny i Pałuk;

24) promocja i organizacja wolontariatu;

25) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; 

26) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

27) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze Partnerstwa dla Krajny i Pałuk;

28) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

29) podejmowanie inicjatyw i działań służących wsparciu dzieci i młodzieży z obszaru Krajny i Pałuk.

 

 

§ 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1) Opracowanie i realizację z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwanej dalej „LSR) 

2) Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk  oraz poza jego granicami,

3) Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania operacji związanych z realizacją LSR,

4) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację operacji przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru operacji oraz sposobie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach LSR,

5) Sprawdzanie zgodności operacji z założeniami LSR, 

6) Dokonywanie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz monitorowanie ich realizacji.

7) Organizowanie i finansowanie:

1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy

2. imprez kulturalnych, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, festyny, targi, pokazy i wystawy służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej

3. imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych

4. punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa ruchu turystycznego na obszarze działania Partnerstwa dla Krajny i Pałuk,

5. punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru Partnerstwa dla Krajny i Pałuk,

6. działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym,

 

8) Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,

9) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i między narodowym,

10) Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania w przepisach Unii Europejskiej i w prawie polskim, 

11) Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.

 

 

§7

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może powoływać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

                                                                       

§ 9

 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.

2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

                                                         

§ 10

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych

 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 

1) osoba fizyczna, która:

a) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z rekomendacją swojego środowiska w ilości minimum 10 osób – mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania

b) prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGD, 

 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego (z wyłączeniem województw), która:

a) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,

b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

c) jest jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem województw) lub partnerem gospodarczym lub społecznym, w tym organizacją pozarządową,

d) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, 

e) złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, 

f) wskaże osobę reprezentującą ją w Partnerstwie dla Krajny i Pałuk 

g) złoży deklarację członkowską.

 

§ 11

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną,

3) utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

4) likwidacji członka będącego osobą prawną,

5) wykluczenia 

6) rozwiązania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

 

 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,

2) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, podmiot lub instytucję jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

4) działania na szkodę Stowarzyszenia.

5) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

6) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a), przez minimum połowę osób wcześniej rekomendujących członka.

 

3.    O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. 2) - 4) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwały Zarządu, o której  mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

§12

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 

3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

6) dbać o mienie Stowarzyszenia. 

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu,

3) uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,

4) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,

5) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,

6) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia, 

7) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia. 

 

 

§ 13

 

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, dołączając pisemną rekomendację o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a). 

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru, uchwałę i deklarację o których mowa w  § 10 ust. 2 pkt. 2 ppkt. d) i e) oraz wskazując osobę reprezentującą ją w Partnerstwie dla Krajny i Pałuk.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji, za pośrednictwem Zarządu.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna  bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §13 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, której mowa w §10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a).

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.

4. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.

6. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11. 

 

§15

 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

3. Do ustania członkostwa w przypadku członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11. 

4. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 

§ 16

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Rada,

4. Komisja Rewizyjna.

 

§18

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Mandat członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji, na którym powołano nowe władze.

2. Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) śmierci, 

4) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Zarząd lub Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. 

 

§19

 

1. Członkowie Stowarzyszenia wymienieni w § 10 ust. 2 Statutu mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia.

2. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i tajnego. 

3. Głosy oddaje się na wybranego kandydata znajdującego się na tzw. podliście wyborczej.

4. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków posiadających prawo głosu, chyba że statut stanowi inaczej.

5. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie. 

 

§ 20

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§21

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku. 

4.Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Rady

c) na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania. 

7. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski. 

8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.

9. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1) uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

5) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, 

6) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, 

7) udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi, 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

9) uchwalanie zmian Statutu,

10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

12) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez członków pod kierunkiem Zarządu, 

13) nadawanie honorowego członkowstwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

15) ustalenie wysokości składek członkowskich,

16) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów.

 

§ 23

 

1. Walne Zebranie Członków wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.

2. Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos. 

5. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu (albo członka Komitetu Założycielskiego) wybiera Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 

7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który wpisuje się do księgi protokołów. 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 24

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd może ze swego grona wybrać Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. 

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin pracy Zarządu.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

5. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady.

6. Zarząd składa się z 3 do 9 członków. 

7. Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

6) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia

7) opracowywanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pozyskiwanie środków na  realizację celów stowarzyszenia 

8) uchwalanie regulaminów konkursów grantowych 

9) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu;

10) dwa razy do roku przygotowanie i dystrybucja wśród członków Stowarzyszenia informatora o działaniach i zamierzeniach Zarządu.

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

 

RADA

 

§ 25

 

1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. 

2. Liczba członków Rady ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w liczbie nie mniejszej niż 9 osób.

3. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady.

4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz 

2) ustalenie kwoty wsparcia, 

zgodnie z art. 4 ust 3 pkt 4) Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).

5. Wybór operacji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1)  dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

6. Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

7. Od uchwały, o której mowa w ust. 5 przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych przepisami prawa w tym zakresie. 

8. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu, ani pracownikiem biura LGD.

9. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

10. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

11. Na poziomie podejmowania decyzji przez Radę ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od 3 do 5 członków Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium  Zarządowi,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe,

5) przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

6) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ V

ZESPOŁY ROBOCZE STOWARZYSZENIA

 

§ 27

 

1. W celu wymiany poglądów między członkami oraz poszukiwania wśród nich inicjatyw oddolnych Stowarzyszenie może utworzyć zespoły robocze. 

2. Zespoły robocze są forum wymiany podglądów między członkami Stowarzyszenia.

3. Członkostwo w zespole roboczym jest przywilejem, a nie obowiązkiem członka Stowarzyszenia.

4. Każdy z członków Stowarzyszenia może uczestniczyć w pracach nieograniczonej ilości zespołów roboczych.

5. Zespołom roboczym przysługuje prawo składania Zarządowi rekomendacji, sugestii i opinii o wszystkich bieżących sprawach Stowarzyszenia oraz prawo do zalecania Zarządowi inicjowania określonych działań.

6. Prace zespołu roboczego koordynuje członek Zarządu wskazany przez Zarząd.

7. Każdy zespół roboczy tworzy spośród swoich członków prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

8. Spotkania zespołów roboczych powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

9. Spotkania zwołuje z inicjatywy prezydium koordynator – członek Zarządu, powiadamiając o jego miejscu i terminie członków zespołu w każdy skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

10. Stanowiska zespołu przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków zespołu.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§ 28

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji, subwencji,

c) z ofiarności publicznej,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności, zgodnie z paragrafem 6,

g) dochodów z majątku.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

5. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań o wartości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

 

§ 29

 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego władz,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 

§ 30

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu działający łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU,  ZMIANA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 31

 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

1. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju może ulec rozszerzeniu bądź zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

2. Z inicjatywą o której mowa w ust. 1 mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub grupa co najmniej 10 partnerów społecznych i gospodarczych. 

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazywać spójność obszaru, o który zostanie poszerzony lub zwężony obszar objęty Lokalnej Strategii Rozwoju.

4. Wniosek składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 33

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walnego Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

 

 

 

 

Nakło nad Notecią, 13.11.2015 r. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.