Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 05.05.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

odbytego w dniu 29.04.2020 r. w Trzeciewnicy

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2019 na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dokumentacja z konkursu wraz z wnioskami dzisiaj, tj. 05.05.2020 r. przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie – w ramach konkursu nr 7/2019 – przysługuje prawo wniesienia protestu od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania, albo

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze – okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu, albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.

 

DO POBRANIA:

1. Lista projektów zgodnych z LSR – konkurs nr 7/2019,

2. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs nr 7/2019,

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – konkurs nr 7/2019,

4. Wzór protestu.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.