Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Szubin, 21.12.2021 r.

Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie objętym grantem Klub Młodzieżowy „Akademia sportu”. Udział w projekcie jest bezpłatny!


Cel projektu oraz krótki opis:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej dzieci i młodzieży, zamieszkującej gminę Szubin, poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie:
Zadanie I - Działania opiekuna klubu
Zadanie II - Poradnictwo psychologiczne
Zadanie III - Zajęcia i warsztaty naukowe
• „WSZECHŚWIAT PEŁEN TAJEMNIC” – ZAJĘCIA Z DZIEDZINY ASTRONOMII I FIZYKI
• „VERNI I JA” - WARSZTATY Z ROBOTYKI
Zadanie IV - Aktywne spędzanie czasu wolnego:
• ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE RUCHOWO
• WARSZTATY SPORTOWE (wyjazd do parku trampolin; wyjazd do centrum wspinaczkowego oraz na lodowisko).
Zadanie V - Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Torunia.


Uczestnicy projektu:
Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-18 lat (lub do ukończenia obowiązku szkolnego) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące gminę Szubin.

Korzyści z udziału w projekcie:
- podniesienie poziomu kształcenia i aktywizacja społeczna;
- rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z naukami ścisłymi (w tym fizyką i astronomią);
- aktywne spędzanie czasu wolnego;
- wsparcie w procesie nauki;
- wzmocnienie i rozwój kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań.


Kryteria rekrutacji uczestników:
Kryteria obligatoryjne – dostępowe (spełnia /nie spełnia)
1) uczestnik projektu nie jest, nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023. - (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
2) zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR – tj. gmina Szubin (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
3) spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) – w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji);
4) wiek uczestnika 7-18 lat (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) (weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego – data urodzenia/PESEL)

Kryteria punktowe:
1) dzieci i młodzież z obszarów wiejskich, tj. zamieszkałych poza miastami gminy Szubin - 1 punkt*;
2) dzieci i młodzież z obszarów miast, tj. zamieszkałych w miastach gminy Szubin - 0 punktów*;
* - (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
W przypadku jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zgłosić swój udział w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami:
- znajdującymi się na stronie internetowej LGD: www.rlks.naklo.pl,
- dostępnymi w biurze projektu mieszczącym się w 89-200 Szubin, ul. Glinica 9.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Szubinie do dnia 31.12.2021 r. do godz. 14.00 lub za pomocą operatora pocztowego do dnia 31.12.2021 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

Biuro projektu w Szubinie czynne jest w czwartki w godzinach 16.00 – 17.00.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Tomasz Kwiatkowski
tel.: 668 955 207; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Formularz rekrutacyjny.

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji.

3. Wzór Oświadczenia o statusie osoby wykluczonej społecznie lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (jeśli dotyczy).

 

Wartość realizowanego projektu: 48 208,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 45 708,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.