Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

„AKADEMIA WSPARCIA W GMINIE SZUBIN II” – rekrutacja uczestników do projektu objętego grantem

 

Szubin, 18.11.2021 r.

 

Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie objętym grantem „Akademia Wsparcia w Gminie Szubin II”.

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 51 983,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 49 333,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

CEL PROJEKTU ORAZ KRÓTKI OPIS

Pobudzenie aktywności społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich otoczenia poprzez działania w ramach AKADEMII WSPARCIA W GMINIE SZUBIN II.

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie:

ZADANIE I - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 • spotkania indywidualne z psychologiem 4 godziny na uczestnika (grupa główna)
 • warsztaty grupowe z psychologiem 4 spotkania po 3 godziny łącznie 12 godzin/grupa główna
 • Warsztaty z motywacji "By chciało się chcieć" - warsztaty dla otoczenia 8 godzin/grupa

ZADANIE II AKTYWIZACJA RUCHOWA I PROZDROWOTNA

 • konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą grupa główna – 3 godziny na uczestnika
 • grupowe zajęcia ogólnorozwojowe grupa główna- 40 godzin grupa ( spotkania po 2 godziny)
 • warsztaty z dietetykiem 18 godzin/ grupa główna +otoczenie
 • wyjazd prozdrowotny GEOTERMIA GRUDZIĄDZ - grupa główna +otoczenie

ZADANIE III KREATYWNE SPEDZANIE CZASU.

 • Warsztaty z Florystyki i decoupage. 18 godzin - grupa główna +otoczenie
 • wyjazd kulturalny do Bydgoszczy- grupa główna +otoczenie

ZADANIE IV - „RAZEM TRZYMAJ FORMĘ” - PIKNIK PROZDROWOTNY Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI .

 

UCZESTNICY PROJEKTU:
Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy Szubin:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które u ukończyły 60 r.ż. (grupa główna), oraz
- osoby z ich otoczenia, które ukończyły 18 r.ż.
Planowana liczba uczestników projektu: 9 osób grupa główna oraz 4 osoby z otoczenia.

 

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Otoczenie to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
W ramach niniejszego projektu otoczenie stanowić będą w największej mierze małżonkowie, dzieci oraz osoby z najbliższego środowiska osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Korzyści z udziału w projekcie – grupa główna:
- podniesienie sprawności fizycznej dzięki wsparciu fizjoterapeutycznemu;
- zwiększenie samodzielności;
- aktywne spędzenie czasu wolnego,
- podniesienie jakości życia;
- wzmocnienie więzi z otoczeniem,
- mobilizacja do podejmowania dalszych aktywności;
- zmiany w postrzeganiu własnych możliwości i umiejętności;
- integracja z lokalną społecznością.

 

Korzyści udziału w projekcie – otoczenie:

- wzrost wiedzy w zakresie wspierania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 9 osób

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność  społeczna – 6 osób

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami

aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 9 osób

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 4 osoby

- wskaźnik efektywności społecznej - 4 osoby

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 3 osoby

 

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

KRYTERIA REKRUTACJI:  GRUPA GŁÓWNA – 9 osób

Kryteria obligatoryjne – dostępowe (spełnia /nie spełnia)

- uczestnik projektu nie jest, nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR – tj. Gminy Szubin (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym- tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego stanie zdrowia lub gdy niemożliwe uzyskanie w/w dokumentów, oświadczenie uczestnika ( z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

- wiek 60+ ( weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego nr PESEL)

 

Kryteria punktowe - preferencje dla grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

-Uczestnik mieszka w Szubinie (miasto) -1 pkt  (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

-Uczestnik mieszka na obszarze wiejskim gminy Szubin ( wieś) -2 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

W przypadku jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

KRYTERIA REKRUTACJI  DLA OSÓB Z OTOCZENIA – 4 OSOBY

Kryteria dostępowe – spełnia/ nie spełnia

- uczestnik projektu nie jest, nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023. (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR – tj. Gminy Szubin (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- Spełnienie kryterium bycia osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- wiek 18+ ( weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego nr PESEL).

O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu będzie:

 1. a) spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie (kryteria dostępowe), potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu,
 2. b) uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

 

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami znajdującymi się:

- na stronie internetowej LGD  www.rlks.naklo.pl, oraz na stronie Grantobiorcy

  https://abeactive.pl/, oraz
- dostępnymi w biurze projektu mieszczącym się w 89-200 Szubin , ul. Dąbrowskiego 20 G („Studio urody Venus”).

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Szubinie do dnia 28.12.2021 do godz. 13.10 lub za pomocą operatora pocztowego do dnia 28.12.2021 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

 

Biuro projektu w Szubinie czynne jest we wtorki w godzinach 12.10 – 13.10.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 16 grudnia br., o godz. 09.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne w biurze projektu w Szubinie (ul. Dąbrowskiego 20 G, Szubin). Miejsce spotkania dostosowane będzie do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby do dnia 15 grudnia 2021 r., do godz.15.00,  w celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Janina Lustig

tel.: 535 809 860

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro projektu, znajdujące się w Szubinie przy ul. Dąbrowskiego 20 G („Studio urody Venus”) czynne jest we wtorki w godzinach 12.10 – 13.10.

 

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Wzór oświadczenia uczestnika projektu dot. spełnienia kryteriów rekrutacji.
 3. Wzór oświadczenia osoby z otoczenia spełnienia kryteriów rekrutacji.
 4. Wzór oświadczenia o byciu otoczeniem osoby o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 5. Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie objętym grantem wraz z formularzem danych uczestnika projektu objętego grantem.
 6. Wzór Oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.