Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Rościmin, 17.11.2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie objętym grantem „Razem w stronę samodzielności z Happy Frog”

Cel projektu:
Celem projektu jest pobudzenie oraz utrzymanie aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, służącej włączeniu społecznemu, poprzez organizację zajęć terapeutycznych, ogólnorozwojowych i integracyjnych.

Dla kogo jest ten projekt:
Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powiatu nakielskiego, w szczególności do osób starszych (60+), które ze względu na stan zdrowia (a także często ze względu na wiek) wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, tj. wykonywanie czynności higienicznych i porządkowych wokół siebie, poruszanie i przemieszczanie się, spożywanie posiłków, ubieranie.

Oferowane formy wsparcia:
1. Warsztaty z psychologiem – motywacyjne, wpływające korzystnie na zapobieganie alienacji społecznej, budujące pozytywne relacje.
2. Warsztaty terapii:
• warsztaty ergoterapii m.in. warsztaty gliniarskie i ceramiczne, hafciarstwo, krawiectwo i tkactwo
• warsztaty arterterapii m.in. muzykoterapia i choreoterapia oraz warsztaty teatralne
3. Warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla osób z otoczenia - jak motywować osobę niesamodzielną, rozpoznawanie symptomów stresu, wypalenia i depresji, jak dbać o dobrą jakość życia mimo codziennych obowiązków.
4. Zajęcia ogólnorozwojowe basen, nordic walking, zajęcia kulinarne.
5. Wyjazdy integracyjne: filharmonia, tężnie solankowe
6. Piknik integracyjny

Korzyści z udziału w projekcie:
• zorganizowana opieka psychologiczna i terapeutyczna;
• atrakcyjne zajęcia dostosowane do grupy;
• integracja poprzez zabawę i kulturę;
• zagospodarowania wolnego czasu, znalezienia nowej pasji lub hobby;
• wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• podniesienie samodzielności życiowej;
• nabycie nowych umiejętności;
• rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze powiatu nakielskiego do końca listopada 2021 r. W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego w grudniu.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze HAPPY FROG oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”: www.rlks.naklo.pl, zakładka Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, podzakładka Aktywna integracja w Dolinie Noteci.
Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane osobiście w biurze HAPPY FROG Michał Raczyński bądź pocztą tradycyjną na adres Rościmin 44B, 89-115 Mrocza.
W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji grupy głównej:
Kryteria dostępowe (obligatoryjne):
1. Przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 tj. bycie osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności/ legitymacja osoby niepełnosprawnej.
2. Zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR, tj. powiatu nakielskiego - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
3. Nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2023 r.- źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
4. Bycie osobą pełnoletnią tj. mającą ukończony 18 rok życia -źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
Kryteria punktowe:
1. Przynależność do grupy osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu nakielskiego - 3 pkt, - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
2. Ukończony 70 rok życia - 3 pkt - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
Punkty sumują się. O udziale w projekcie decyduje uzyskana liczba punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

KRYTERIA REKRUTACJI OSÓB Z OTOCZENIA:
Kryteria dostępowe (obligatoryjne):
1. Bycie osobą z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyrażającej chęć udziału w programie - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
2. Zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR, tj. powiatu nakielskiego - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
3. Nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2023 r.- źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
4. Bycie osobą pełnoletnią tj. mającą ukończony 18 rok życia -źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
Kryteria punktowe:
1. Bycie osobą z otoczenia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która ukończyła 60 r.ż. i mieszka na obszarze wiejskim powiatu nakielskiego - 3 pkt (źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
2. Bycie osobą z otoczenia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która ukończyła 70 r.ż. -2 pkt (źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
Punkty sumują się. O udziale w projekcie decyduje uzyskana liczba punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest:
1. Spełnienie przez niego dostępowych kryteriów rekrutacji uprawniających do udziału w projekcie, co zostanie potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji / orzeczeniem / odpowiednim oświadczeniem.
2. Uzyskanie danych o osobie fizycznej takich jak: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp., potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.
3. Weryfikacja czy osoba nie jest już uczestnikiem innego projektu objętego grantem.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do końca listopada 2021 r. formularza aplikacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy (Deklaracja uczestnika projektu objętego grantem),
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu Dotyczące Spełnienia Kryteriów Rekrutacji.
3. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Oświadczenie O Statusie Osoby Wykluczonej Lub Zagrożonej Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (gdy nie jest możliwe uzyskanie innych dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu).

Dokumenty do pobrania dla osób z otoczenia:

  1. Formularz zgłoszenia
  2. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. Oświadczenie o byciu osobą z otoczenia osoby Wykluczonej Lub Zagrożonej Ubóstwem I Wykluczeniem Społecznym oraz dotyczące Spełnienia Kryteriów Rekrutacji.

Organizator:
HAPPY FROG Michał Raczyński

Biuro projektu:
Rościmin 44 B
89-115 Mrocza
nr tel.: 793 394 956
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro czynne jest w każdy poniedziałek od 16:00 – 17:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.