Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa
w powiecie nakielskim” - rekrutacja kandydatów do projektu

Kołaczkowo, 14.01.2021 r.

Firma ALFABIZNES Wojciech Elszyn zaprasza do udziału w projekcie: „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych lub biernych zawodowo) mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez organizację działań o charakterze społecznym i zawodowym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
- spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym - stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR) dla uczestnika,
- trening motywacyjny,
- zgodnie ze wskazaniami w IŚR: terapia uzależnień, socjoterapia, terapia psychologiczna, resocjalizacja, siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,
- grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wyjazd do kina do Bydgoszczy, wyjście na kręgle, wyjazd do teatru, wycieczka do Torunia,
- kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,
- warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

KRYTERIA REKRUTACJI:
A. Kryteria dostępowe:

1. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią mieszkającą na terenie powiatu nakielskiego. Źródło weryfikacji: formularz rekrutacyjny (PESEL), oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2. Uczestnik należy do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Źródło weryfikacji: zaświadczenie z właściwej instytucji, orzeczenie o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub – gdy nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów – oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymagane jest orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja.
3. Uczestnik jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo. Źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie uczestnika o byciu osobą bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
4. Uczestnik nie jest /nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" do roku 2023. Źródło weryfikacji: oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5. Uczestnik złożył komplet dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez osobę rekrutowaną.

B. Kryteria punktowe:

1. Status osoby długotrwale pozostającej bez pracy (powyżej 6 m-cy) – 2 punkty. Źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP dla osób bezrobotnych lub oświadczenie dla osób biernych zawodowo o byciu osobą długotrwale bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2. Wiek uczestnika 25-34 (młody bezrobotny) – 2 punkty. Źródło weryfikacji: formularz zgłoszeniowy (PESEL).

Planowana liczba uczestników projektu: 15 osób. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych w trakcie danej rundy rekrutacji punktów za kryteria punktowane, a w przypadku uzyskania przez zgłaszających akces do projektu tej samej ilości punktów – kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami znajdującymi się:

- na stronie internetowej projektu,
- w biurze projektu mieszczącym się w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9a,
- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie,
- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią,
- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkach.

Grantobiorca oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Kołaczkowie lub pocztą na adres korespondencyjny: ALFABIZNES Wojciech Elszyn, ul. Toruńska 52/34, 86-050 Solec Kujawski do dnia 15.02.2021 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Grantobiorcy.

Biuro projektu w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9a (89-200 Szubin) czynne jest we wtorki w godzinach 12.30 – 13.30.

Jednocześnie informujemy o otwartych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:
- 21 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 w Pracowni Biznesu przy ul. Gimnazjalnej 4 w Nakle nad Notecią,
- 25 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie.
Miejsca spotkań dostosowane będą do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji w celu odpowiedniego przygotowania miejsc spotkań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Barbara Przybylska
tel.: 515 821 224
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Deklaracja uczestnictwa i formularz rekrutacyjny.
2. Oświadczenie uczestnika – przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań rekrutacyjnych.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej.
5. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 127 651,60 zł, w tym: 121 015,44 zł ze środków EFS.

 

Osoby należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to m.in.:
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- osoby korzystające z PO PŻ.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.