Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - europejski fundusz społeczny

Rekrutacja do projektu „Aktywni dla siebie”

Występ, 09.11.2020 r.

Klub Turystyki „Noteć” ogłasza nabór kandydatów do projektu objętego grantem „Aktywni dla siebie”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące na terenie powiatu nakielskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR, służącej włączeniu społecznemu, poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym, psychospołecznym i integracyjnym.

W ramach projektu proponujemy następujące formy wsparcia:
I. Zajęcia ogólnorozwojowe:
1. Zajęcia na basenie – aerobik wodny.
2. Spacery nordic walking.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria do pływania: makaron, łącznik do makaronu, ósemkę, kijki nordic walking, butelkę z filtrem wraz z zapasem filtrów na okres trwania zajęć, transport uczestników projektu na i z miejsca startu spacerów nordic walking.
II. Spotkania z psychologiem:
1. Rozmowy indywidualne z psychologiem.
2. Warsztaty motywacyjne.
III. Spotkania z dietetykiem:
1. Zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu.
2. Warsztaty dietetyczne nt. zdrowego odżywiania się.
IV. Wydarzenie integracyjne:
Wydarzenie integracyjne odbędzie się w formie gier, zabawy i degustacji lokalnych wyrobów. Celem wydarzenia będzie integracja uczestników z lokalną społecznością.
V. Wyjazd na tężnie:
Dwa wyjazdy na tężnie: jeden do Inowrocławia i jeden do Ciechocinka. Podczas całodniowego wyjazdu uczestnicy otrzymają posiłek. Uczestnicy będą zwiedzać tężnie w Ciechocinku i Inowrocławiu wraz z tarasami widokowymi.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach, jednak z przyczyn losowych dopuszcza się nieobecność uczestnika do 20% dni zajęć. Termin realizacji projektu: listopad 2020 r. – wrzesień 2021 r.

KRYTERIA REKRUTACJI:
I. Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

1. Przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 tj. bycie osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej.
2. Zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR, tj. powiatu nakielskiego - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
3. Nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2023 r. - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
4. Bycie osobą pełnoletnią, tj. mającą ukończony 18 rok życia - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

II. Kryteria punktowe:

1. Przynależność do grupy osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu nakielskiego - 3 pkt; źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
2. Ukończony 70 rok życia - 3 pkt; źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Punkty sumują się. O udziale w projekcie decyduje uzyskana liczba punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie:

- www.wycieczkinaklo.cba.pl, lub
- www.rlks.naklo.pl

lub w siedzibie Klubu Turystyki „Noteć”
i dostarczenie ich osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Klub Turystyki „Noteć”
Występ, ul. Kasztanowa 13
89-100 Nakło nad Notecią

w terminie od 09.11.2020 r., godz. 15.00 do dnia 30.11.2020 r. (włącznie, do godz. 20.00). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Klubu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Tadeusz Kunikowski
tel.: 608 441 824
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro projektu, znajdujące się w Występie przy ul. Kasztanowej 13, 89-100 Nakło nad Notecią, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00.

Do pobrania:
1. Dokumenty rekrutacyjne.

 

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.