Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU
„AKADEMIA RODZINY”

Mrocza, 01.08.2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, w imieniu Gminy Mrocza, ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie: „Akademia Rodziny”.

Cel projektu: Aktywna integracja o charakterze środowiskowym rodzin z Gminy Mrocza oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

Planowane działania:

Indywidualne wsparcie psychologiczne,
• „Szkoła Świadomego Rodzica” (warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie),
• warsztaty wizerunku,
• warsztaty z terapeutą ds. uzależnień,
• warsztaty z pedagogiem,
• spotkania Grupy Wsparcia,
• warsztaty kulinarne i rękodzielnicze,
• wyjazdy tematyczne do m.in: Wioski Kwiatowej w Żalnie, Wioski „Jabłkowa Kraina” w Jabłonce,
• wsparcie asystenta rodziny,
• zasiłki celowe dla uczestników projektu,
• dowóz na zajęcia.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które chcą między innymi zwiększyć wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności, wzmocnić więzi uczuciowe oraz integrację w rodzinie, zwiększyć umiejętności opiekuńczo-wychowawcze.

 

Kryteria rekrutacyjne - Grupa Główna - dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

1. Kryteria dostępu (konieczne do spełnienia):

a) osoby, których miejsce zamieszkiwania jest na terenie Gminy Mrocza (zaświadczenie z UMiG Mrocza lub oświadczenie kandydata do projektu),
b) osoba nie jest/nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (oświadczenie osoby),
c) osoba spełnia kryterium bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy lub w szczególnych przypadkach oświadczenie uczestnika),
d) osoba korzystająca z pomocy społecznej w związku z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),
e) osoba korzystająca z pomocy społecznej z min. dwóch powodów (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),

Oświadczenia i zaświadczenie z MGOPS o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej stanowić będą załączniki do karty rekrutacyjnej.

2. Kryteria punktowe (dodatkowo punktowane):

a) osoba wielokrotnego wykluczenia (powyżej dwóch powodów) - 2 pkt (zaświadczenie z MGOPS Mrocza),
b) osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) -1 pkt (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),
c) osoba do 25 roku życia zamieszkująca na obszarach wiejskich Gminy Mrocza - 1 pkt (oświadczenie uczestnika)

 

Kryteria rekrutacyjne dla Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1. Kryteria dostępu (konieczne do spełnienia):

a) osoby, których miejsce zamieszkiwania jest na terenie Gminy Mrocza (zaświadczenie z UMiG Mrocza lub oświadczenie kandydata do projektu),
b) osoba nie jest/nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (oświadczenie osoby),
c) osoba spełnia kryterium bycia otoczeniem osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie osoby),

2. Kryteria punktowe (dodatkowo punktowane):

a) osoby spokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 4 pkt (oświadczenie osoby),
b) przyjaciele rodziny) -3 pkt (oświadczenie osoby),
c) osoby z najbliższego sąsiedztwa – 2 pkt (oświadczenie osoby),
d) osoba do 25 roku życia zamieszkująca na obszarach wiejskich Gminy Mrocza - 1 pkt (oświadczenie uczestnika)

Powyższe oświadczenia stanowić będą załącznik do karty rekrutacyjnej.

 

Karty rekrutacyjne składają osoby dorosłe (również w imieniu dzieci). W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 13 osób (dorośli i dzieci) oraz 3 osoby z otoczenia, które otrzymają najwyższą liczb punktów, łącznie 16 osób.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy ul. Łąkowa 7, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mrocza.pl zakładka MGOPS podzakładka: Realizowane programy i projekty – Projekt grantowy
„Akademia Rodziny” oraz na stronie internetowej Partnerstwa dla Krajny i Pałuk: www.rlks.naklo.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu dokumentów do MGOPS) wypełnionej karty rekrutacyjnej wraz z załącznikami do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.
Karty rekrutacyjne dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ww. dokumentów: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza, pokój nr 4 (biuro projektu) w godz. 8:00 – 15:00.
Kontakt: Natalia Leszczyńska, tel. 519 142 810, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MGOPS Mrocza, pokój nr 4 (biuro projektu, w godz. 8:00-15:00)

 

Pliki do pobrania dla kandydatka/tki na uczestnika:
1. Karta Rekrutacyjna Kandydata/tki do projektu.
2. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji.
3. Oświadczenie uczestnika projektu -RODO.

Pliki do pobrania dla Osoby z otoczenia:
1. Karta Rekrutacyjna Osoby z otoczenia Kandydata/tki do projektu.
2. Oświadczenie Osoby z otoczenia uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji.
3. Oświadczenie o byciu otoczeniem osoby o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
4. Oświadczenie uczestnika projektu -RODO.

 

Projekt „Akademia Rodziny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.