Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne

Nakło nad Notecią, 02.06.2020 r.

Zapraszamy do Klubu młodzieżowego Happy Frog Izyda w Mroczy

Masz od 7 do 18 lat?
Lubisz zabawę, przygodę, naukę?
Chcesz rozwijać swoje pasje, wyobraźnię i miło spędzić czas?
Weź udział w projekcie "Klub Młodzieżowy Happy Frog Izyda".
Ten klub jest dla Ciebie!
Zapraszamy.

 

Cel projektu:
Celem realizowanego przez firmę HAPPY FROG Michał Raczyński projektu jest podniesienie aktywności społecznej dzieci i młodzieży z gminy Mrocza poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Zasady funkcjonowania klubu:
Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez minimum 4 miesiące. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież, tj.
w godzinach popołudniowych i w weekendy. W tygodniu klub będzie funkcjonował 4 godziny, w weekendy średnio 5-6 godzin.

Oferowane formy wsparcia:

1. Wsparcie opiekuna klubu.
2. Wyjazdy integracyjno-edukacyjne (m.in. kino, basen, escape room)
3. Zajęcia rekreacyjno-animacyjne (m.in. turystyka kajakowa, rowerowa, survival, geocaching).
4. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych.

Korzyści z udziału w projekcie:

• zorganizowana opieka wychowawcza;
• rozwój intelektualny;
• integracja poprzez zabawę i kulturę;
• rozwój talentów i zainteresowań;
• wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• podniesienie samodzielności życiowej;
• nabycie nowych umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych;
• rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze powiatu nakielskiego do 30 czerwca 2020 r. (włącznie). W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego w lipcu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze HAPPY FROG Michał Raczyński oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”: www.rlks.naklo.pl, w katalogu: Klub Młodzieżowy Happy Frog Izyda.
  

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

- osobiście w biurze HAPPY FROG Michał Raczyński
bądź
- pocztą tradycyjną na adres ul. Staszica 30, 89-100 Nakło nad Notecią.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

1. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub, gdy nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów, oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku osób z niepełnosprawnością bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji).
2. Osoba z grupy defaworyzowanej – dzieci i młodzież w wieku 7 do 18 lat z obszaru powiatu nakielskiego (weryfikacja na podstawie karty zgłoszenia - PESEL).
3. Osoba zamieszkująca gminę Mrocza – weryfikacja na podstawie oświadczenia o zamieszkiwaniu.
4. Osoba nie jest/ nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Kryteria punktowe:

1. Osoba z niepełnosprawnością – 2 pkt (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności).
2. Osoba w wieku 10 – 14 lat (1 pkt) – weryfikacja na podstawie karty zgłoszenia – PESEL.
3. Osoba zamieszkująca obszary wiejskie gminy Mrocza (weryfikacja na podstawie oświadczenia o zamieszkaniu) – 1 pkt – osoba z grupy defaworyzowanej ze względu na miejsce zamieszkania.

Punkty sumują się. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest:
1. Spełnienie przez niego dostępowych kryteriów rekrutacji uprawniających do udziału w projekcie, co zostanie potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji / orzeczeniem / odpowiednim oświadczeniem.
2. Uzyskanie danych o osobie fizycznej takich jak: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp., potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.
3. Weryfikacja czy osoba nie jest już uczestnikiem innego projektu objętego grantem.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 30 czerwca 2020 r. (włącznie) Karty zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji oraz oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia (Deklaracja uczestnika projektu objętego grantem).
2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji.
3. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (gdy nie jest możliwe uzyskanie innych dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu).

Organizator:
HAPPY FROG Michał Raczyński

Biuro projektu:
ul. Staszica 30
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 793 394 956
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro czynne jest w każdy piątek od 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.