Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 19.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2020

Termin składania wniosków: 03/11/2020 r. do 23/11/2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 15 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 466 098,25 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Intensywność pomocy: max. 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ważne dokumenty.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
(52) 524 64 34.

 


Załączniki do ogłoszenia:

1.Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2.Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

3.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

4.Biznesplan

5.Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

6.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

7.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

8.Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

9.Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) wraz z załącznikami

10.1 Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

10.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

10.3 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

10.4 Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

10.5 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

11.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

11.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

12. Karta opisu operacji dla Przedsięwzięcia I LSR: Przedsiębiorcza Dolina Noteci, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

13. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

14. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

15. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia I – Przedsiębiorcza Dolina Noteci – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wraz z załącznikiem nr 1 do dokumentu Lokalne kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PRIORYTETOWE DLA LSR BRANŻE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

16. Stopa bezrobocia na obszarze poszczególnych miejscowości LSR wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

17. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji „Doradztwo biura LGD”

18. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

19. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD

20. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.