Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz rolny

 

                                                                                       

Nakło nad Notecią, 27.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2021

 

Termin składania wniosków: od 10.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej. Jeden egzemplarz wniosku przekazywany jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drugi pozostaje w dokumentacji LGD. Zalecane jest także załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 7 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  8 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 10 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 128 592,51 EUR

(514 370,04 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

 

Maksymalna kwota wsparcia: nie dotyczy

 

Intensywność pomocy:

jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

pozostałe podmioty – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, jak również „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ważne dokumenty.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
(52) 524 64 34.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) wraz z instrukcją.
 2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) wraz z załącznikami.
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy wraz z załącznikami.
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) wraz z załącznikami.
 5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw”.
 6. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia V LSR – Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw (Wyciąg z dokumentu LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  nr 21/2021 z dnia 13.08.2021 r.).
 7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 9. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji nr 9 „Doradztwo biura LGD”.
 10. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD (wzór).
 11. Zobowiązanie Wnioskodawcy do poddania się monitoringowi LGD (wzór).
 12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 13. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) wraz z informacją pomocniczą.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.