Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 11.02.2019 r.

 

W dniach 01.02., 05.02 i 08.02.2019 r. pracownicy Biura LGD przeprowadzili trzy szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu LGD nr 1/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).

 

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. informacje nt. zasad udzielenia wsparcia w ramach PROW 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności, zasad wynikających z zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru i oceny operacji. Ponadto uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zobowiązaniami wynikającymi z umowy o przyznanie pomocy oraz Lokalnymi Kryteriami Wyboru (LKW).

 

W drugiej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zasadami wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, ze szczególnym uwzględnieniem biznesplanu oraz Karty opisu operacji, tj. dokumentów na podstawie których Rada LGD dokonuje oceny spełnienia LKW.

 

Kilkugodzinne szkolenia przeprowadzili pracownicy Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – Monika Żydek (Główny specjalista ds. projektów grantowych) oraz Łukasz Piotrowski (Główny specjalista ds. przedsiębiorczości i projektów infrastrukturalnych).

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.