Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 17.10.2018 r.

 

 

Podczas ubiegłotygodniowego szkolenia „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami” swoją wiedzą z zakresu budowania i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podzielił się z jego uczestnikami p. Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”.

W programie szkolenia znalazły się, szczegółowo przedstawione, zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantami ze środków EFS w ramach ogłoszonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” konkursów nr 1/2018/EFS oraz nr 2/2018/EFS, w tym informacje nt.:

- możliwych do realizacji typów projektów,

- kwalifikowalności uczestników,

- kwalifikowalności kosztów,

- wskaźników realizacji projektu oraz metod ich pomiaru,

- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

Ponadto p. Dorota Stanek – dyrektor biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk – omówiła wzór wniosku o powierzenie grantu, który należy przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych na aktywizację społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców powiatu nakielskiego. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali również z lokalnymi kryteriami wyboru, wg których Rada LGD będzie oceniała konkursowe projekty.

Ukończenie szkolenia, które odbyło się 9. października 2018 r., daje uczestnikom możliwość uzyskania 1 pkt za kryterium: „Doradztwo biura LGD” podczas oceny punktowej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018/EFS oraz 2/2018/EFS.

Zainteresowanych działaniami na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami:

- aktywizacja społeczna – konkurs nr 1/2018/EFS (dofinansowanie max. 50 000,00 zł);

- aktywizacja społeczno-zawodowa – konkurs nr 2/2018/EFS (dofinansowanie max. 150 000,00 zł).

Dzięki dofinansowaniu można zorganizować m.in. wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, warsztaty i spotkania animacyjne, treningi kompetencji społecznych, kursy i szkolenia dające nowe umiejętności, a także staże zawodowe oraz kluby młodzieżowe.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.