Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 24.09.2018 r.

1) Informacja 

Informacji dotyczących konkursów udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w godzinach pracy biura tj. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku):

- telefonicznie pod numerami telefonów: 607 822 019 oraz (52) 524 64 34; 

- poprzez kontakt osobisty w biurze LGD przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią

2) Doradztwo pracowników biura LGD

 1. Pracownicy biura Stowarzyszenia świadczą bezpłatne indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu:
  1. Doradztwo indywidualne – doradztwo świadczone w formie bezpośredniej, tzn. Grantobiorca osobiście korzysta z usługi sklasyfikowanej przez LGD jako usługa konsultacyjna, co korzystający z usługi potwierdza własnoręcznym podpisem na Formularzu wykonania usługi doradczej.
  2. Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o powierzenie grantu, a tym samym uzyskania 3 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który wypełniony został przez Grantobiorcę.
  3. Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach przedmiotowego kryterium. O klasyfikacji zakresu udzielonego doradztwa decyduje pracownik biura LGD.
 2. Doradztwo świadczone jest:
 3. bezpośrednio w biurze LGD, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:30;
 4. dla osób z dysfunkcją ruchową miejscem świadczenia doradztwa jest punkt doradczy na parterze obiektu PRZYSTAŃ POWIAT NAKIELSKI ul. Notecka 4 w Nakle nad Notecią w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.
 5. Zapisy na doradztwo odbywają się drogą telefoniczną pod wskazane powyżej nr kontaktowe do biura LGD.
 6. Terminarz konsultacji w okresie trwania naborów: konsultacje w ramach konkursów udzielane będą do dnia do dnia 7 listopada 2018 r.
 7. Po wskazanym w pkt. 4 terminie pracownicy biura LGD będą wyłącznie przyjmować wnioski o powierzenie grantu, nie będą świadczyć usług doradztwa.

Nabory wniosków o powierzenie grantów ogłoszono w ramach  projektu:  Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.