Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 29.01.2018 r.

 

Garść informacji nt. możliwości dofinansowania projektów realizowanych na obszarze powiatu nakielskiego na rzecz włączenia społecznego uzyskali uczestnicy spotkania, które poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w czwartek 25. stycznia. Pierwszy nabór wniosków na realizację tychże projektów, ułatwiających integrację oraz powrót na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, Partnerstwo planuje uruchomić na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

 

 

Podczas spotkania omówione zostały m.in. kwestie związane z warunkami kwalifikowalności uczestników projektu, efektywnością społeczną oraz efektywnością zatrudnieniową w projektach objętych grantami wraz ze sposobami pomiaru, a także kwalifikowalności wydatków. Przedstawione zostały również instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej, o charakterze zdrowotnym oraz standard minimum w odniesieniu do klubów młodzieżowych. Wiele uwagi poświęcone zostało obowiązkowym wskaźnikom produktu i rezultatu dla aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej.

 

Warto dodać, iż granty EFS to środki finansowe powierzane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” innym podmiotom na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego LGD Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Na realizację tego projektu Partnerstwo otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 112 000,00 zł. Jego celem jest poprawa aktywności społecznej mieszkańców powiatu nakielskiego.

 

 

Wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu a chcieliby realizować zadania związane m.in. z organizacją szkoleń zawodowych, staży a także z udziałem mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, zapraszamy na konsultacje indywidualne. Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z doradztwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (607-822-019). Dostosujemy miejsce spotkania do Państwa potrzeb.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.