Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

 

Nakło nad Notecią, 29.01.2018 r.

 

Garść informacji nt. możliwości dofinansowania projektów realizowanych na obszarze powiatu nakielskiego na rzecz włączenia społecznego uzyskali uczestnicy spotkania, które poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w czwartek 25. stycznia. Pierwszy nabór wniosków na realizację tychże projektów, ułatwiających integrację oraz powrót na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, Partnerstwo planuje uruchomić na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

 

 

Podczas spotkania omówione zostały m.in. kwestie związane z warunkami kwalifikowalności uczestników projektu, efektywnością społeczną oraz efektywnością zatrudnieniową w projektach objętych grantami wraz ze sposobami pomiaru, a także kwalifikowalności wydatków. Przedstawione zostały również instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej, o charakterze zdrowotnym oraz standard minimum w odniesieniu do klubów młodzieżowych. Wiele uwagi poświęcone zostało obowiązkowym wskaźnikom produktu i rezultatu dla aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej.

 

Warto dodać, iż granty EFS to środki finansowe powierzane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” innym podmiotom na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego LGD Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Na realizację tego projektu Partnerstwo otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 112 000,00 zł. Jego celem jest poprawa aktywności społecznej mieszkańców powiatu nakielskiego.

 

 

Wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu a chcieliby realizować zadania związane m.in. z organizacją szkoleń zawodowych, staży a także z udziałem mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, zapraszamy na konsultacje indywidualne. Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z doradztwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (607-822-019). Dostosujemy miejsce spotkania do Państwa potrzeb.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.