Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

dla naboru wniosków dla projektów typu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.”

 

W miniony wtorek odbyło się drugie w tym roku spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego. Spotkanie poprowadzili pracownicy biura LGD, którzy pokrótce przypomnieli uczestnikom główne zasady udzielania wsparcia ze środków EFS. Wyjaśniono także: jakie typy projektów mogą być realizowane, kogo należy objąć wsparciem w projekcie oraz jakie koszty można uznać za kwalifikowalne.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza członków NGO, pracowników OPS, WTZ, JST oraz domów kultury, a także przedsiębiorców oraz przedstawicieli pozostałych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

Uwaga: w związku z wejściem w życie RODO przygotowane zostały przez ARiMR nowe formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy / umową o przyznaniu pomocy / wnioskiem o płatność.

  Krótkie, lecz intensywne szkolenie dla organizacji pozarządowych przeprowadzili pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk nt. zasad rozliczania pomocy udzielonej w ramach konkursu LGD nr 1/2017/G oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozwój niekomercyjnej infrastruktury, by ułatwić potencjalnym Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadzili trzy szkolenia nt. zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie na realizację projektów objętych grantami w ramach konkursu nr 1/2017/G ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do udziału 1. czerwca w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami.

Drodzy Wnioskodawcy,

 

przypominamy, że do 30 maja (włącznie) pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk świadczą indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na konkursy ogłoszone przez LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

 

Zapraszamy na doroczne spotkanie robocze organizacji i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego z obszaru powiatu nakielskiego

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza lokalne organizacje i instytucje na spotkanie dotyczące współpracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

 

Przedsięwzięcia edukacyjne, zajęcia rekreacyjne, imprezy plenerowe związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz ochroną środowiska to zakres zadań, na realizację których Partnerstwo dla Krajny i Pałuk udzieliło organizacjom pozarządowym wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/2017/G. Więcej informacji: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.